Schedule for Holy Week at St. Paul

(Due to the Corona virus the church will be closed through April 30th)

Palm Sunday – Divine Liturgy Live Stream on Facebook 10:30am

Holy Tuesday – Der Hayr will go live on Facebook at 2:00 p.m. to share with you the story of the Ten Maidens and its implication related with our spiritual life.

Holy Thursday – 1:00 p.m. Live Stream on Facebook, Der Hayr’s spiritual message “Understanding Jesus action through washing His disciples’ feet.”

Holy Thursday – 7:00 p.m. live stream on Facebook of the “Passion Service.”

Good Friday – 5:00 p.m. Live streaming the “Burial Service.” After the service, for two hours, the church will be open 6:00 p.m. to 8:00 p.m. for the parishioners to come and just pick up a flower and pray for a moment and leave. Be aware that this process will be tightly restricted with only a few people in the church at any one time so we can practice proper social distancing and keep everyone safe.

Holy Saturday – St. Leon Cathedral’s (Burbank) Badarak will be live streamed on Youtube.

Easter Sunday – 10:30 am Divine Liturgy at St. Paul Live streamed on Facebook

Important Notice

Effective immediately, by order of His Holiness Karekin II Catholicos of All Armenians, all Armenian Churches throughout the world will be closed through April 30. During this time the office will be mostly closed.  Messages will be checked daily.  For emergencies call Der Hayr.

Please watch here for any updates. (for Vehapar’s complete message click here)

Stuck at home?  Looking for something to read?  Go to the National Emergency Archive and find an Armenian Book to read.

https://archive.org/details/nationalemergencylibrary?and%5B%5D=armenian

Palm Sunday

Message from Der Hayr 3/28

Special Sunday Streaming of the Divine Liturgy

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳՆԵՐՈՒ ԵՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐՈՒ ՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ
(English Below)

Այսու մեր հաւատացելոց կուգանք պաշտօնապէս յայտնելու, որ Coronavirus-ի հետևանքով ստեղծուած արտակարգ իրավիճակը պարտաւորեցուցած է, որ և՛ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի և՛ եկեղեցիներու արարողակարգերը սփռուին հեռարձակումով (live-stream-ով), միևնոյն ժամանակ Առաջնորդարանի Facebook-ի կայքէջով։

Արդ, յառաջիկայ Կիրակիներու՝ Մարտ 29 և Ապրիլի 5-ի համար հեռարձակման live-streaming-ի համար ի նկատի առնել հետևեալ ժամանակացոյցը.

Առաւօտեան Ժամերգութիւն – ժամը 10-ին
Անգլերէն հոգևոր պատգամ – ժամը 10։45-ին
Ս. Պատարագ – ժամը 11-ին
Հայերէն հոգևոր պատգամ – ժամը 12-ին

Թեմիս Առաջնորդը և հոգևորականաց դասը աղօթող են, որ մեր հաւատացեալները ունենան խաղաղ ու անվտանգ շաբաթները։
Հղումը՝   https://www.youtube.com/watch?v=guFOg–wTu0&feature=youtu.be

ԴԻՎԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
_____________________________

SUNDAY DIVINE LITURGY AND HOMILIES TO BE BROADCAST LIVE VIA LIVE-STREAM

We officially inform the Diocesan faithful that given the current global situation with the COVID-19 Coronavirus, the church services that are scheduled to be held at St. Leon (Srbots Ghevontiants) Armenian Cathedral and parishes across the Western Diocese will be broadcast live via live-stream. The Cathedral’s services will be available for viewing on the Diocese’s Facebook page.

On the following Sundays (March 29 and April 5) the live-stream schedule will be as follows:

Morning Prayer Service – 10 a.m.
English Homily – 10:45 a.m.
Divine Liturgy – 11 a.m.
Armenian Homily – 12 noon

The Diocesan Primate and the reverend clergy pray for the well-being and safety of the faithful.

Follow the link to view the Sunday live stream – https://www.youtube.com/watch?v=guFOg–wTu0&feature=youtu.be

Palm Sunday

Palm Sunday

Palm Sunday Services Getting ready Deacon Hagop and Der Hayr M

Follow us

Latest News

No Church Services

No Church Services

Due to the COVID19 virus, there will be no church service until April 9th.  Check back here for the latest updates.

Share This